Κοινωνική Οικονομία και τεχνολογίες Blockchain- Οι αγορές του μέλλοντος. Του Ν. Μπογονικολού

Η Κοινωνική Οικονομία και οι τεχνολογίες BlockChain έχουν κάτι ουσιαστικό ως κοινό τους στοιχείο: Την αλματώδη ανάπτυξη. Αλλά υπάρχει και κάποιος άλλος σύνδεσμος που χαραζει την κοινη τους πορεία;

Ίσως η απάντηση να μπορεί να αναζητηθεί στα ψιλά άρθρα της Ιστορίας στο λήμμα “Αποκέντρωση”((de)centralization) σε ιστορικές περιόδους πολύ πριν από την εφαρμογή της στις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής blockchain.

Στο παρόν κείμενο, αναδεικνύεται το πως η Αποκέντρωση οδηγεί στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και πως το SocialPolis Coin Project έρχεται να οδηγήσει αυτή την εξέλιξη.

Η ανθρωπότητα έχει δείξει μια μεγάλη προσαρμογη ανά τους αιώνες σε κάθε λογής σχήματα ιεραρχικής δομής εξουσιών τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνική οργάνωση. Αυτό προέκυψε από το περίφημο “Κοινωνικό Συμβόλαιο” των Διαφωτιστών και των Κοινωνικών Φιλοσόφων της Αναγέννησης του 17ου, όπου οι άνθρωποι συμφώνησαν να εκχωρήσουν ένα μικρό μέρος των προσωπικών τους ελευθεριών ως συμβιβασμό για την ανάπτυξη των σύγχρονων αστικών κοινωνιών. Εντός αυτού του πλαισίου, οι ανθρώπινες συναλλαγές κάθε είδους προκαθορίστηκαν, αν δεν επιβλήθηκαν, από την ανάγκη της “Κεντρικής Διαχείρισης” τους ως αναγκαίο μηχανισμός για την οργανική ανάπτυξη του μοντέλου.

Οι τεχνολογίες Blockchain απέδειξαν με την δυναμική τους, ότι η προηγούμενη “Κεντροποιημένη” δομή και ο έλεγχος των πάντων από κάποια τρίτα μέρη κοινής εμπιστοσύνης δεν είναι πλεον αναγκαία και ικανή συνθήκη, δημιουργώντας μια εντελώς νέα δυναμική αποκεντρωμένης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε απολύτως ισότιμα μέρη .

Με δεδομένο ότι η Κοινωνική Οικονομία και οι τεχνολογίες BlockChain μοιράζονται ταυτόσημες αρχές όπως:

  1. Την ισότιμη, διαφανή και ελεύθερη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων σε ένα οικονομικό η κοινωνικό εγχείρημα με στόχο την πρόοδο
  2. Την αποκεντρωμένη και οριζόντια δικτυωμένη διασύνδεση των κόμβων ενός οικονομικού ή κοινωνικού συστήματος
  3. Την επιστροφή μέρους των κερδών τους πίσω στο Κοινωνικό Οικοσύστημα

το διεθνές project Socialpolis coin (SPL), που ξεκίνησε από την Ελλάδα της κρίσης, φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει τις επερχόμενες αλλαγές στην πραγματική ζωή μέσω τεχνολογικών λύσεων αιχμής, με στοχο να υποστηρίξει την αειφόρο και δίκαιη ανάπτυξη όσων εμπλέκονται.

Προς τα που κατευθύνεται το  SocialPolis Coin ?

Το SocialPolis Coin είναι το μοναδικό εξειδικευμένο “κρυπτονόμισμα” στον κόσμο που στοχεύει στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Το  SPL που είναι ένα “κρυπτονόμισμα” που έχει παραχθεί από τα λέγόμενα Tokens, αντικατοπτρίζεται με την πραγματική οικονομία, την Κοινωνική Οικονομία, προσφέροντας σε αυτή:

• Μείωση του κόστους των συναλλαγών της ανάμεσα σε όσους το χρησιμοποιούν εντός ενός καλά ορισμένο “Οικοσυστήματος” επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως πχ αυτές που εξειδικεύονται στην προσφορά υπηρεσιών αλληλεγγύης

• Ελεύθερη και δωρεάν χρήση των απαραίτητων τεχνολογικών “εργαλείων” που απαιτούνται για την ασφαλή ανάπτυξη αυτής της Οικονομίας που δημιουργείται

• Διαρκή ανάπτυξη και διανομή των νέων εφαρμογών που χρηματοδοτούνται από αυτή την ανάπτυξη και ελεύθερη διάθεσή τους σε όλους όσους συμμετέχουν

Το SocialPolis Coin στοχεύει στην διαμόρφωση ενός Οικοσυστήματος που διευκολύνει την ανάπτυξη και τις συναλλαγές μέσω ενός αυτόματης, απομακρυσμένης και  μη ιεραρχικής τεχνολογικής πλατφόρμας στην διάθεση των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας που στηρίζεται στις τεχνολογίες  Blockchain. Αυτη η φιλόδοξη αλλά και προκλητική προσέγγιση, επιτυγχάνεται με την χρήση του “νομίσματος”  SPL , που νομικά αναγνωρίζεται στην ΕΕ ως άυλο πάγιο οι δε συναλλαγές με την χρήση του ως εμπράγματες ανταλλαγές., με την σωστή χρήση συνδυασμού πολύ προχωρημένων τεχνολογιών πληροφορικής, που έχουν πλέον ωριμάσει μεσα από την εφαρμογή τους σε οικονομικες πραγματικότητες της Οικονομίας (#fintech) και της Κοινωνικής ή Αλληλλέγυας Οικονομίας (#proptech). Το SPL Coin εξυπηρετεί ταυτόχρονα τον σκοπό του μοχλού ανάπτυξης της Κοινωνικής και Αλληλεγγυας Οικονομίας  από την μια αλλά και του εργαλείου υποστήριξης της “από τα κάτω” επένδυσης των οικονομικών δράσεων αυτής της Οικονομίας. Χωρίς την ανάγκη εμπλοκής οποιουδήποτε τρίτου μέρους, όπως για παράδειγμα οι Τράπεζες!.

Διαμοιραζόμενες Οικονομίες (Sharing Economies) — Οι πρώτες μορφές Αποκεντρωμένης Οικονομίας

Την τελευταία δεκαετία, οι “διαμοιραζόμενες οικονομίες” αναπτύχθηκαν λόγω της καθολικής εξάπλωσης και κυριαρχίας του Internet. Παραδείγματα εφαρμογών αυτών των οικονομιών είναι η  Wikipedia, το AirBnB, η Uber και το BlaBlaCar,  που η επιτυχία τους ήρθε να επιβεβαιώσει την υπόθεση ότι τα αποκεντρωμένα μη ιεραρχικα διαμοιραζόμενα οικονομικά συστήματα μπορούν να δουλέψουν πιο αποτελεσματικά  και με μεγαλύτερη κερδοφορία απο τα αντίστοιχα ιεραρχικά που εκτόπισαν. Η Διαμοιραζόμενη Οικονομί< είναι το αρχ΄τυπο των αποκεντρωμένων οικονομικών μοντέλων. αφού και αυτά στηρίζονται στις αρχές της κοινής εμπιστοσύνης, του ανοικτού κωδικα, στο  crowdfunding και στην συνεργατική χρήση των διαθεσιμων πόρων για επίτευξη καλλίτερων αποδόσεων. Παρ’ όλα αυτά, αν και οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν έτσι είναι αποκεντρωμένες, οι οργανισμοί που τις ελέγχουν είναι απόλυτα ιεραρχικοί! Ως ςκ τούτου αυτές οι “αποκεντρωμένες Πλατφόρμες” δρουν απλώς ως ο ενδιαμεσος. Αυτό τους το χαρακτηριστικό, του ενδιάμεσου μέρους, τις έκανε πολύ ευάλωτες. Όπως πχ παρατηρήθηκε με το αράδειγμα της Uber σε όλον τον κόσμο, που απορρυθμίστηκε τελείως μέσα από διάφορες κυβερνητικές ή άλλες εμπλοκές.

Κοινωνική Οικονομία- Το μοντέλο της αποκέντρωσης λαμβάνει ολιστική μορφή

Αν και στην Ευρώπη πετυχημένα παραδείγματα Κοινωνικής Οικονομίας μπορούμε να συναντήσουμε από την δεκαετία του 50, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ισπανική Mondragon στην χώρα των Βάσκων, η Κοινωνική Οικονομία ως τρίτος διακριτός τομέας πλαι στην κλασική ιδιωτική και την κρατική, γνωρίζει μόλις πρόσφατα αλματώδη ανάπτυξη. Διαμορφώνεται από ιδιωτικές, μη-κυβερνητικές αναγνωρισμένες επιχειρήσεις που δουλεύουν με οχι σκοπό το κέρδος (παρ’ όλα αυτά κερδοσκοπικές) με κυριο χαρακτηριστικό τον δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας τους και σκοπό την διαχυση του μεγαλύτερου μέρους των κερδών τους στους εργαζόμενους τους και στην κοινωνία. Σε αντίθεση με τις γνωστες μη κερδοσκοπικές ΜΚΟ, ο οικονομικός αυτός τομέας απαρτίζεται από συνεταιριστικές  επιχειρήσεις που είναι προσανατολισμένες στην “αγορά” αλλά με ισχυρή δέσμευση εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
Τα ψηφιακά εναλλακτικά νομίσματα και οι επιχειρήσεις που στηρίζονται στις τεχνολογίες Blockchain συμβάλουν σχεδόν εξ ορισμού στους στόχους και τους σκοπούς της Κοινωνικής Οικονομίας. Διάφορα εναλλακτικά νομίσματα (ή tokens) μπορούν να σχεδιαστούν για να λειτουργήσουν εντός των ορίων της Κοινωνικής Οικονομίας δίνοντας σάρκα και οστ, αλλά και επιταχύνοντας,  αισιόδοξες προσπάθειες επιχειρείν. Εκτός από την ανεξαρτησία που προσφέρουν, έχουν και το πλεονέκτημα ότι η δυαμική και η δύναμη από την χρήση αυτών των τεχνολογιών ξαναεπιστρέφει, χωρίς μεσάζοντες, στους παραγωγούς και τους ανθρώπους.

Τα συστήματα που βασίζονται στις τεχνολογίες blockchain και οι επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν δημιουργούν ένα περισσότερ ασφαλές περιβάλλον με πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια απ’ ότι τα συμβατικά, μιας και οι ευαίθυητες πληροφορίες διαμοιράζονται κωδικοποιημένες και επικυρώνονται από όλους όσους εμπλεκονται στο ίδιο οικοσύστημα. Αυτό το χαρακτηριστικό, σε συνδυασμό με τον διαμοιρασμό των δεδομένων σε αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων, μειώνει στο ελάχιστο τον κίνδυνο των κυβερνοεπιθέσεων από hackers (κακόβουλων, κακόβουλων ή κυβερνητικών), στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο για τομείς όπως η Υγεία ή τα κρίσιμα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας.

Εν κατακλειδι και συνοψίζοντας, επισημαίνουμε την ιδεολογικά οργανικό, σχεδόν ταυτόσημο χαρακτήρα των εγχειρημάτων Κοινωνικής Οικονομίας και των αποκεντρωμένων συστημάτων κάθε μορφής, συμπεριλαμβάνοντας και αυτούς της κυκλοφορίας ανταλλακτικών μέσων συναλλαγών. Το ζητούμενο πλεον αυτής της μη δυνμαμενης να ανακοπεί εξέλιξης, είναι η ταχυτητα διαχυσης των εφαρμογών που λύνουν καθημερινά προβλήματα εντός της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας. Ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα απιτηθεί, το  SPL Coin στοχεύει να αποτελέσει ένα αξιόπιστο μηχανισμό δημιουργίας κοινής εμπιστοσύνης ανάμεσα στους συναλλασόμενους  αλλά και να προσδώσει ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά στις επενδύσεις που γίνονται στις τεχνολογίες  Blockchain.

Για να μαθετε περισσότερα για το  SocialPolis Coin Project, επισκεφθείτε το επίσημο  website καθώς και για την διαμόρφωση της τιμής του την χρηματιστηριακή πλατφόρμα  https://wallet.latoken.com/ico/ETH-SP

Του dr Νίκου Μπογονικολού αναδημοσίευση μετά από απόδοση στα ελληνικά από το Decentralization

Μπορεί να σας αρέσουν..